Warszawa 02.05.2024 r.

Szanowni Państwo, Członkowie PTPS

 

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy Państwa  na XVII Walne Zebranie Członków PTPS, które odbędzie się w dn. 23 maja 2024  o godz. 19:30. (pierwszy termin). Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 19:45.

Zebranie odbędzie się w w Uniejowie  w  ApartHotel  Termy Uniejów przy  ulicy Termalna 1.

Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa  w obradach Walnego Zebrania Członków. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XVII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XVII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XVII Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Ewy Urbańskiej za rok 2023.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał o przyjęciu w/w sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2023.
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2024
 14. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał zjazdowych, stanowisk i rezolucji XVII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 15.  Zamknięcie obrad XVII Walnego Zebrania Członków PTPS

Prezes PTPS – Małgorzata Bocheńska

Sekretarz PTPS – Edyta Drzyzga