Warszawa 16.05.2022 r.

Szanowni Państwo, Członkowie PTPS

 

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy na XV Walne Zebranie Członków PTPS, które odbędzie się w dn. 02 czerwca 2022 r., o godz. 19:00. (pierwszy termin). Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 19:15. Zebranie odbędzie się w Hotelu Resort Spa and Conference w Krynicy Zdrój

Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XV Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności Zarządu za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Teresy Sztyler za rok 2021.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2021.
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2022
 14. Wybór pięciu Członków Zarządu PTPS oraz trzech Członków Komisji Rewizyjnej.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów  nowego Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej.
 16. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał, stanowisk i rezolucji XV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 17. Zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania Członków PTPS

Prezes PTPS – Małgorzata Bocheńska