XIV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTPS

18 czerwca 2021r, w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku woj. pomorskim

 

Warszawa 14.05.2021r.

Szanowni  Państwo, Członkowie  PTPS

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy na XIV Walne Zebranie Członków PTPS, które odbędzie się w dn. 18 czerwca 2021r. o godz 18:00 – pierwszy termin.
Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania na godz. 18:30 
Zebranie odbędzie się w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku woj. pomorskim

Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków.
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XIV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór asesorów do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XIV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XIV Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezes PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności Zarządu za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Teresy Sztyler za rok 2020.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS za działalność w roku 2020.
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2021.
 14. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał, stanowisk i rezolucji XIV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 15. Zamknięcie obrad XIV Walnego Zebrania Członków PTPS.

 

  Sekretarz PTPS:                                                                                             Prezes  PTPS:    

Agnieszka Biskup                                                                           Małgorzata Bocheńska                       

Współpraca