XVI Walne Zebranie Członków PTPS

1 czerwca 2023r. w Gdyni w Hotelu Mercure przy ulicy Armi Krajowej 22

 

Warszawa 11.05.2023.

Szanowni Państwo, Członkowie PTPS

 

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy Państwa na XVI Walne Zebranie Członków PTPS, które odbędzie się w dn. 01 czerwca 2023 o godz. 18:30. (pierwszy termin). Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 18:45.
Zebranie odbędzie się w w Gdyni w Hotelu Mercure przy ulicy Armi Krajowej 22;  Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XVI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XVI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XVI Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności za rok 2022.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Ewy Urbańskiej za rok 2022.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwał o przyjęciu w/w sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2022.
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2023
 14. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał zjazdowych, stanowisk i rezolucji XVI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 15. Zamknięcie obrad XVI Walnego Zebrania Członków PTPS.
Prezes Sekretarz PTPS
Małgorzata Bocheńska Edyta Drzyzga

 

Współpraca