XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTPS

24 września 2020r, w  Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Łańsku  k/Olsztyna

 

Warszawa, 07.09.2020r.

Szanowni Państwo, Członkowie PTPS

                                                                                                                                       .

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy na  XII Walne Zebranie Członków  PTPS, które odbędzie się w dn.  24 września  2020 r o godz 16:30.( pierwszy termin) .
Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 17:00.
Zebranie odbędzie się w  Centrum Rekreacyjno- Wypoczynkowym w Łańsku  k/ Olsztyna

Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków PTPS.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XII Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 1. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności Zarządu za rok 2019.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Teresy Sztyler za rok 2019.
 3. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 4. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2019
 7. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2020
 9. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał, stanowisk i rezolucji XI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 10. Zamknięcie obrad XII Walnego Zebrania Członków PTPS.

 

Prezes PTPS                                                                                                         Sekretarz   PTPS                                                    

Małgorzata Bocheńska                                                                                         Agnieszka Biskup

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

Prezes PTPS                                                                                              Sekretarz PTPS

Małgorzata Bocheńska                                                                           Agnieszka Biskup

Współpraca