X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTPS

08 czerwca 2018r, w hotelu Park Kajetany w Nadarzynie k/ Warszawy

 

Warszawa, 10.05.2018r.

Koleżanki, Koledzy, Członkowie PTPS

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy na X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTPS, które odbędzie się w  08 czerwca 2018 o godz. 17:30- pierwszy termin.  Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 18:00.
Zebranie odbędzie się w  hotelu Park Kajetany w Nadarzynie k/ Warszawy. Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Zjazdu .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady X Walnego Zebrania PTPS.
 2. Wybór asesorów do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności X Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium X Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji  Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Grażyny Majewskiej z działalności za rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Teresy Sztyler za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017.
 9. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
 11. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującym Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej .
 14. Wybór pięciu Członków Zarządu PTPS oraz trzech Członków Komisji Rewizyjnej.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów nowego Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej.
 16. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał , stanowisk i rezolucji z X Walnego Zebrania Członków PTPS.
 17. Zamknięcie obrad X Walnego Zebrania Członków PTPS.

 

Sekretarz PTPS                                                                                              Prezes PTPS                                                     

Małgorzata Bocheńska                                                                               Grażyna Majewska

Współpraca