XI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTPS

06 czerwca 2019r, w hotelu Perła Południa w Rytrze, woj. małopolskie

 

Warszawa, 10.05.2019r.

Koleżanki, Koledzy, Członkowie PTPS

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy na XI Walne Zebranie Członków  PTPS, które odbędzie się w dn.  06 czerwca 2019r o godz. 16:45. (pierwszy termin) .
Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 17:15. Zebranie odbędzie się w hotelu Perła Południa w Rytrze woj. małopolskie.
Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XI Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności Zarządu za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Teresy Sztyler za rok 2018.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2018 
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2019
 14. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał, stanowisk i rezolucji XI Walnego Zebrania Członków PTPS.
 15. Zamknięcie obrad XI Walnego Zebrania Członków PTPS.

 

Prezes PTPS                                                                                              Sekretarz PTPS

Małgorzata Bocheńska                                                                           Agnieszka Biskup

Współpraca