Uchwała w sprawie podwyższenia rocznej składki członkowskiej PTPS z dnia 25.01.2020r

Uchwała nr   1/2020
Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych w sprawie podwyższenia rocznej  kładki członkowskiej PTPS z dnia 25.01.2020r.

Na podstawie § 20, pkt. 4, Statutu Stowarzyszenia pod nazwą: „POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK STOMIJNYCH”, uchwala się:

1.

Zwiększyć składkę roczną dla członka zwyczajnego PTPS z kwoty 30 zł., na kwotę 50 zł., z dniem 1 lutego 2020 r.

2.

Osoby, które dokonały wpłaty przed dniem 1 lutego 2020 r., nie będą uzupełniały wysokości wpłaconej składki i jej wysokość na obecny rok, pozostaje bez zmian – 30 zł.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz PTPS                                                                                  Prezes PTPS

Witamy na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych (PTPS) zostało zarejestrowane 29 marca 2006 roku. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym i samorządowym zrzeszeniem pielęgniarek o charakterze społecznym. Terenem naszej działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

W trosce o poprawę jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami ze stomią nasze Towarzystwo koncentruje swoją aktywność na kształceniu ustawicznym pielęgniarek poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszeniu poziomu naukowego i etycznego. Realizując wyznaczone zadania Towarzystwo organizuje dyskusje, konferencje, warsztaty i sympozja oraz szkolenia dotyczące problematyki stomii. W swojej działalności Towarzystwo dąży do integracji całego środowiska pracowników ochrony zdrowia zajmujących się opieką nad pacjentem ze stomią, w tym przede wszystkim pielęgniarek chirurgicznych, onkologicznych, rodzinnych, opieki długoterminowej i innych dziedzin pielęgniarstwa.

NOWOŚĆ!

Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Wydanie II uaktualnione.

„Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja” pod red. prof. Tomasza Banasiewicza, Piotra Krokowicza, Marka Szczepkowskiego to wyjątkowa, interdyscyplinarna lektura dotycząca problemów stomii. Więcej informacji

Współpraca